Let op geld lenen kost geld

Bereken hieronder binnen 2 minuten de premie voor jouw inboedelverzekering. Je kan je inboedelverzekering direct online afsluiten. Vragen over deze verzekering? Het antwoord kan je vinden op onze FAQ – Klantenservice pagina.

De inboedel in uw woning is verzekerd voor schade veroorzaakt door elke onvoorziene gebeurtenis. Je inboedel omvat vrijwel alle spullen die niet aan uw huis vastzitten, ook wel roerende zaken genoemd. Roerende zaken zijn verplaatsbare of verhuisbare goederen.


In uw woning

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel door elke onvoorziene gebeurtenis.

In bijgebouwen

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel door elke onvoorziene gebeurtenis.

Binnenshuis gemeenschappelijke ruimten

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel.
Niet verzekerd Schade door (poging tot) diefstal of vandalisme als er niet aantoonbaar van buitenaf is ingebroken.

Rondom uw woning (balkons, op galerijen, in de tuin of op het erf)

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel, aan antennes en aan zonweringen
Niet verzekerd Schade aan uw inboedel door wind, neerslag, smeltwater, (poging tot) diefstal of vandalisme.
Uitzondering Tuinmeubelen, tuingereedschappen, tuinaccessoires, vlaggenstokken en wasgoed zijn wel verzekerd bij schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.

Dekking buitenshuis

In de onderstaande gevallen is uw inboedel ook buitenshuis verzekerd:

Ander permanent bewoond huis of gebouw binnen Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel.
Niet verzekerd Schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.

Ander huis of gebouw binnen Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel
Niet verzekerd Schade door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme als er niet aantoonbaar van buitenaf is ingebroken.
Schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.
Maximale vergoeding € 10.000 per schadegeval.

In de auto binnen Nederland, dagtrips naar het buitenland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Brand, brandblussing, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving, diefstal na braak
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken.
Maximale vergoeding € 250 per schadegeval, bij diefstal na braak.
€ 10.000 per schadegeval, in alle andere verzekerde situaties.

Tijdens verhuizing of transport

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Ongeval van het vervoersmiddel, losraken, onklaar raken van hulpmiddel bij lossen/laden.
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken.

Op alle andere plaatsen in Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Brand, brandblussing, bliksem, ontploffing, luchtvoertuigen, gewelddadige beroving, afpersing
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken
Schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.
Maximale vergoeding € 10.000 per schadegeval.

Smartphone- en tabletdekking

Deze dekking geldt alleen in combinatie met onze inboedelverzekering en alleen als deze dekking op het polisblad staat aangegeven. Op het moment dat de dekking Inboedel eindigt, eindigt ook de smartphone- en tabletdekking.


Wat bedoelen wij? Verzekerde
U als verzekeringnemer en uw gezin.Smartphone en tablet
Een smartphone is een mobiele telefoon met uitgebreide computerfuncties. Een tablet is een computer met touchscreen zonder vast toetsenbord. Onder smartphone en tablet verstaan wij ook: smartwatch, digitaal sporthorloge en smartglasses.
Verzekerd De smartphone en tablet zijn in Nederland verzekerd voor schade door brand, diefstal, en andere van buitenkomende schadeoorzaken.
Vergoedingen Per schadegebeurtenis is de maximum vergoeding € 750 met een maximum van € 1500 per jaar. Let op ! bij bovenmatige claims zijn wij gerechtigd om deze dekking op te zeggen.
Schaderegeling
 • Schade aan smartphone en tablet wordt vastgesteld op basis van de reguliere aanschafwaarde met een vast afschrijvingspercentage. Voor Apple hanteren wij een afschrijvingspercentage van 2,78% per maand, voor overige apparaten geldt een afschrijvingspercentage van 4,16%, alle apparaten kennen een restwaarde van 10%.
 • Als blijkt dat de smartphone of tablet hersteld kan worden, staat het ons vrij de herstelkosten te vergoeden.
 • Voor het vaststellen van de omvang van de schade en het herstel hiervan maken wij exclusief gebruik van een door ons ingeschakelde specialist. Na uw schademelding wordt deze ingeschakeld en dient u de instructies op te volgen. Als u niet meewerkt vergoeden wij geen schade.
Niet verzekerd Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is door:

 • slijtage;
 • onvoldoende zorg en onvoorzichtigheid en zonder direct toezicht achtergelaten heeft;
 • geleidelijk werkende (weers)invloeden;
 • insecten, ongedierte (beschermd en niet beschermd);
 • normaal gebruik, waardoor bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken zijn ontstaan;
 • ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging, bewerking, onderhoud en reparatie van de smartphone en tablet;
 • (huis)dieren;
 • eigen gebrek;
 • te hoge spanning of kortsluiting of doordat de batterijen lekken;
 • een schadegebeurtenis aan een geleende, gehuurde, uitgeleende of verhuurde smartphone en tablet.

Ook niet verzekerd is schade aan en diefstal van:

 • de smartphone en/of tablet, achtergelaten in het personencompartiment van de auto;
 • de smartphone en/of tablet, langer dan 24 uur aaneengesloten achtergelaten in het gesloten dashboardkastje en/of de apart afgesloten kofferruimte.
Eigen risico per schadegebeurtenis Voor het vaststellen van de omvang van de schade en het herstel hiervan maken wij exclusief gebruik van een door ons ingeschakelde specialist. Na uw schademelding wordt deze ingeschakeld en dient u de instructies op te volgen. Als u niet meewerkt vergoeden wij geen schade. U heeft geen eigen risico tenzij u voor uw inboedelverzekering gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico, dit verhoogd eigen risico geld dan ook voor schade aan uw tablet en/of smartphone.
Indexering Jaarlijks wordt op de hoofdpremievervaldag de premie aangepast. Dit gebeurt volgens het laatste, door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte, prijsindexcijfer voor inboedels.

Welke bijzondere dekkingen zijn er?

Voor sommige spullen en situaties geldt een bijzondere dekking. Bijvoorbeeld voor de tuin, geld en een caravan die in de garage staat. Ook heeft u recht op een vergoeding voor sommige kosten die u moet maken in verband met schade.


Maximale vergoedingen per schadegebeurtenis

Bereddingskosten Maximaal de verzekerde som
Expertisekosten Volledige vergoeding.
Expertisekosten Maximaal € 10.000.
Schade aan de tuin, behalve als die is ontstaan door:

 • Het weer.
 • (Poging tot) diefstal.
 • Vandalisme.
Maximaal € 10.000 als de schade voor uw rekening komt.
Is uw woning onbewoonbaar geworden door een verzekerde gebeurtenis? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor:

 • Tijdelijke huisvesting
 • Vervoer en opslag van uw inboedel
Maximaal € 10.000.
Heeft u verbeteringen aangebracht aan uw huurwoning? Dan krijgt u schade vergoed als u de schade moet betalen. Maximaal € 6.000 en hieronder geldt ook schade aan terreinafscheidingen, schuurtjes, overkappingen of pergola’s. Wel geldt een eigen risico van € 225 per geval voor schade door storm.
Herstel van door vorst gesprongen water- of verwarmingsleidingen en airco- of CV-installaties. Maximaal € 10.000.
Kosten van het opsporen van een plotseling opgetreden defect aan water- of verwarmingsleidingen en het noodzakelijke breek- en herstelwerk aan muren en vloeren dat daarmee verband houdt. Maximaal € 10.000.
Schade aan zakelijke inventaris en aan de handels- en goederenvoorraad van uw eigen bedrijf die niet is verzekerd op een andere verzekering. Maximaal € 1.500.
Schade aan inboedel die niet van u is, maar wel aanwezig is in uw woning. Bijvoorbeeld inboedel die u heeft gehuurd of geleased. Wij kunnen in dat geval rechtstreeks aan de eigenaar betalen. Maximaal € 1.500.
Verlies of beschadiging van geld, geldswaardig papier en het saldo op de chipknip, óók als u dat in bewaring heeft van anderen. Buiten de woning is dit alleen verzekerd bij gewelddadige beroving. Maximaal € 1.250.
Schade aan of diefstal van lijfsieraden. Lijfsieraden zijn sieraden die (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of vergelijkbare stoffen bevatten. Parels en horloges zijn ook lijfsieraden. Maximaal € 6.000.
Schade aan of verlies van audiovisuele apparatuur en computer- apparatuur. Maximaal € 12.000.
Schade aan of verlies van bijzondere bezittingen. Maximaal € 15.000.
Het vervangen van het deurslot als een huissleutel is gestolen. Maximaal € 500.

Garantie tegen onderverzekering

Bij ons heeft u een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat wij uw schadevergoeding niet verlagen als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag eigenlijk te laag is ten opzichte van de waarde van uw inboedel. Om voor deze garantie in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • De garantie tegen onderverzekering geldt voor 5 jaar. Om de garantie tegen onderverzekering te verlengen, stellen wij na 5 jaar de waarde van uw inboedel opnieuw vast. Wij vragen u daarvoor een inboedelwaardemeter in te vullen. Ontvangen wij die niet tijdig van u retour, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering. Het verzekerde bedrag op uw polisblad geldt dan weer als uitgangspunt bij het vaststellen van de schade
 • Wij kunnen u ook op andere momenten vragen om opnieuw een inboedelwaardemeter in te vullen. Bijvoorbeeld na een schade of als u verhuist.

Voorwaarden

Bekijk hier de voorwaarden van onze inboedelverzekering